سوهان فلزی فلورمار

سوهان فلزی فلورمار

سوهان ناخن آهنی

سوهان های ناخن عالی و دقیق، از لب پر شدن ناخن ها جلوگیری کرده و برروی ناخن های مصنوعی نیز قابل استفاده است.