براش رژگونه صورتی فلورمار

قيمت :721,000 ریال

این براش مخصوص استفاده از پن های کرمی، پن های برنز کننده و پن های روشن کننده می باشد.