براش رژگونه صورتی فلورمار

قيمت :313,500 ریال

این براش مخصوص استفاده از پن های کرمی، پن های برنز کننده و پن های روشن کننده می باشد.